Một chuyên mục mới trên Bạn Hữu Đường Xa để kết nối những mảnh ghép tình yêu lại với nhau. Các bạn hữu thấy thế nào?

CẢM ƠN BÁC TÀI ĐÃ THAM GIA
CÙNG BẠN HỮU ĐƯỜNG XA

Chữ ký của bác tài đã được gửi đi thành công!
Mỗi một chữ ký gửi đi, sẽ góp phần tạo nên ảnh hưởng tích cực đến ý thức, văn hóa lái xe của người cầm lái.
Facebook